Phốt càng chuyển hướng DC70 1734 (20/32/7) chính hãng Kubota

Phốt càng chuyển hướng DC70 1734 (20/32/7) chính hãng Kubota